Vedtatte resolusjoner - LM 2022

13.04.2022

På landsmøtet vårt i Mars vedtok vi flere politiske uttalelser. Her finner du de:

Resolusjon nr. 1: Unge Sentrum står med Ukraina!

Unge Sentrum fordømmer Russlands brutale angrep på Ukraina. Det er et tydelig og uakseptabelt brudd på folkeretten.

Norge må stille opp for flyktninger fra Ukraina. Unge Sentrum vil at Regjeringen skal komme med en konkret og forpliktende plan for mottak av flyktninger fra Ukraina.

Unge Sentrum vil:

 • At Norge tar imot minst 20.000 flyktninger fra Ukraina

 • At Norge tar et spesielt ansvar for utsatte grupper som for eksempel barn og funksjonshemmede

Resolusjon nr. 2: Kultur må være tilgjengelig for alle!

Kultur er en viktig del av livet til mange, og skal være tilgjengelig for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ha samme mulighet til å benytte seg av kulturtilbud og utøve kultur som alle andre. I dag blir mennesker med nedsatt funksjonsevne møtt av fysiske og sosiale barrierer innenfor kulturfeltet, og representasjonen er liten. Unge Sentrum mener dette er politikernes ansvar å gjøre noe med.

Unge Sentrum vil:

 • at alt innhold fra allmennkringkastere er universelt utformet

 • filmer, kunstutstillinger, teater og andre kulturformer som mottar offentlig støtte skal alltid være synstolket, tekstet eller tegnspråktolket

 • kulturbygg som for eksempel kinosaler, museer, bibliotek og teater skal alltid være universelt utformet og enkelt for alle å benytte

 • at mennesker med nedsatt funksjonsevne er representert i kulturprosjekter som får støtte fra staten, også i synlige roller

Resolusjon nr. 3: CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven!

Hver eneste dag får mennesker med nedsatt funksjonsevne grunnleggende rettigheter brutt. Vi har en lang vei igjen å gå, og politikerne på Stortinget har ikke denne rettighetskampen høyt nok på agendaen. Norge har gjentatte ganger fått sterk kritikk fra FN for brudd på mennesker med nedsatt funksjonsevnes grunnleggende rettigheter og hvordan denne gruppen behandles (1).

Unge Sentrum mener at CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven. Alle tolkningserklæringene må bort når Norge inkorporerer CRPD. Rettighetene må stå slik de er formulert fra FN. Alle mennesker skal ha de samme rettighetene uavhengig av hvem de er.

Unge Sentrum vil:

 • FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne inkorporeres i norsk menneskerettighetslov

 • at alle Norges tolkningserklæringer i forbindelse med CRPD strykes

(1): https://ffo.no/aktuelt2/2019/tydelig-kritikk-av-mennekserettighetsbrudd-mot-funksjonshemmede/


Resolusjon nr. 4: ASK må anerkjennes som eget språk

ASK står for Alternativ- og supplerende kommunikasjon. Alle har forskjellige måter å kommunisere på. Noen snakker med munnen, noen snakker med hendene, noen med lyder og gester, noen med symboler og noen med øynene. Unge Sentrum mener ASK må anerkjennes som et språk i Språkloven, og at ASK-paragrafen må styrkes i Opplæringsloven for å sikre at alle barn får lære og delta i undervisningen.

Unge Sentrum vil:

 • at ASK anerkjennes som et eget språk i Språkloven

 • at alle som bruker ASK eller er pårørende sikres god opplæring

 • at ASK-paragrafen styrkes i Opplæringsloven

Resolusjon nr. 5: Barselomsorgen trenger et løft!

Et god barseltilbud er utrolig viktig. Fokuset må være hva som er det beste for kvinnen selv, ikke hva som er billigst eller mest effektivt. For kvinner som føder under dårlige forhold, får det ofte store negative konsekvenser. En viktig forutsetning for en god barselomsorg er nok penger, nok folk og nok plass. Uten at disse tre er sikret, er det ikke mulig å styrke og bedre barselomsorgen. God barselomsorg er en rettighet og nødvendig helsehjelp.

Et eksempel på svikt i dagens system er at ammeveiledning ikke anerkjennes som nødvendig helsehjelp, dermed får mange kvinner ikke dette tilbudet. Det kan føre til depresjon, brystinfeksjon og andre helseutfordringer. I dag anbefales kvinner med ammeutfordring å kontakte frivillige organisasjoner. Unge Sentrum mener ammehjelp skal tilbys fra helsevesenet til alle med behov, og bør rettighetsfestes.

Unge Sentrum vil:

 • at ammeveiledning skal anerkjennes som nødvendig helsehjelp

 • sikre alles rett til kvalifisert ammeveiledning på sykehus og helsestasjon

 • fjerne normer for liggetid, slik at alles rett til å bli på barsel så lenge de har behov for det oppfylles

 • sikre rettigheten til hjemmebesøk fra jordmor 1-3 dager etter hjemreise

 • sikre mulighet for å gjennomføre seksukerskontroll hos jordmor

 • at alle skal få gratis tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut etter fødsel

 • utdanne flere jordmødre og barnepleiere

 • utrede en ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen

 • sikre alle kvinners rett til å ha med seg en støtteperson de selv velger under svangerskap, fødsel og barsel

 • innføre en bemanningsnorm for jordmødre og barnepleiere

© 2021 Unge Sentrum | Alle rettigheter forbeholdt.
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang